Đại Lý DUPLOMATIC Việt Nam
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ Là Đại lý DUPLOMATIC Việt Nam như : Thiết bị truyền động Duplomatic, Ổ đĩa Duplomatic, Xi lanh Duplomatic, Bộ điều khiển Duplomatic, Biến tần Duplomatic, Van điện từ Duplomatic, Van điều khiển Duplomatic, Van áp suất Duplomatic, Van định hướng Duplomatic, Xi lanh kẹp Duplomatic, Đại lý Duplomatic Việt Nam, Nhà cung cấp Duplomatic, Nhà phân phối Duplomatic, Đại lý phân phối Duplomatic

Từ năm 1952 Duplomatic Oleodinamica đã hoạt động trong lĩnh vực thủy lực với cả các thành phần và hệ thống. Công ty đã không ngừng tăng trưởng và cải thiện doanh thu, lên tới 50 triệu euro trong năm 2012.

Phạm vi sản phẩm của nó bao gồm: van tỷ lệ và thiết bị điện tử, động cơ, máy bơm, xi lanh, van điều khiển áp suất và lưu lượng, van điện từ, hệ thống và các đơn vị năng lượng. Các van tỷ lệ có sẵn với thiết bị điện tử trên tàu và thiết bị điện tử ngoài bảng. Trên bảng điện tử có sẵn trong phiên bản vòng lặp mở hoặc với phiên bản phản hồi.

Model Duplomatic Việt Nam
Duplomatic MD1D-TA/55 AC

Duplomatic MD1D-S1/50-24V-DC

Duplomatic MD1D-S2/50-24V-DC

Duplomatic MD1D-S3/50-24V-DC

Duplomatic MD1D-S4/50-24V-DC

Duplomatic MD1D-TA/50-24V-DC

Duplomatic MD1D-S1/55-110V-AC

Duplomatic MD1D-S2/55-110V-AC

Duplomatic MD1D-S3/55-110V-AC

Duplomatic MD1D-S4/55-110V-AC

Duplomatic MD1D-TA/55-110V-AC

Duplomatic MD1D-S1/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-S2/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-S3/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-S4/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-TA/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-TC/55-220V-AC

Duplomatic MD1D-S6/55-230VAC

Duplomatic DS3-S10/10N

Duplomatic DS5-S10/12N-D24K1

Duplomatic MD1D-S10/50-24VDC

Duplomatic MD1D-S10/55-230VAC

Duplomatic DS3-S11/10N

Duplomatic DS5-S11/12N-D24K1

Duplomatic MD1D-S11/50-24VDC

Duplomatic MD1D-S11/55-230VAC

Duplomatic DS3-TA/10N

Duplomatic DS5-SA1/12N-D24K1

Duplomatic MD1D-TA/50-24VDC

Duplomatic MD1D-TA/55-230VAC

Duplomatic DS3-TC/10N

Duplomatic DS5-SB1/12N-D24K1

Duplomatic MD1D-TC/50-24VDC

Duplomatic MD1D-TC/55-230VA

Duplomatic DS3-RK/10N-A110K1

Duplomatic DS3-RK/10N-A230K1

Duplomatic DS3-RK/10N-D24K1 C.C.

Duplomatic DS3-RK/10N-D110K1 C.C.

Duplomatic DS3-S1/10N-A230K1

Duplomatic DS3-S1/10N-A110K1

Duplomatic DS3-S1/10N-D12K1/CM

Duplomatic DS3-S1/10N-D24K1

Duplomatic DS3-S2/10N-A230K1

Duplomatic DS3-S2/10N-A110K1

Duplomatic DS3-S2/10N-D12K1/CM

Duplomatic DS3-S2/10N-D24K1

Duplomatic DS3-S3/10N-A230K1

Duplomatic DS3-S3/10N-A110K1

Duplomatic DS3-S3/10N-D12K1/CM

Duplomatic DS3-S3/10N-D24K1

Duplomatic DS3-S4/10N-A230K1

Duplomatic DS3-S4/10N-A110K1

Duplomatic DS3-S4/10N-D12K1/CM

Duplomatic DS3-S4/10N-D24K1

Duplomatic DS3-SA1/10N-A230K1

Duplomatic DS3-SA1/10N-D24K1

Duplomatic DS3-SA2/10N-A230K1

Duplomatic DS3-SA2/10N-D24K1

Duplomatic DS3-SA2/10N-D12K1/CM

Duplomatic DS3-SB1/10N-A230K1

Duplomatic DS3-SB1/10N-A110K1

Duplomatic DS3-SB7/10N-D110K1

Duplomatic DS3-SB7/10N-A110K1

Duplomatic DS3-TA/10N-A230K1

Duplomatic DS3-TA/10N-A110K1

Duplomatic DS3-TA/10N-D24K1

Duplomatic DS3-TB/10N-A230K1

Duplomatic DS3-TB/10N-A110K1

Duplomatic DS3-TB/10N-D24K1

Duplomatic DS5-RK/10N-A230K1

Duplomatic DS5-RK/10N-A110-50K1

Duplomatic DS5-RK/10N-A230-50K1

Duplomatic DS5-RK/10N-D24K1

Duplomatic DS5-RK/11N-D00

Duplomatic DS5-RK/11N-D00

Duplomatic DS5-S1/12N-A00

Duplomatic DS5-S1/12N-A110-50K1

Duplomatic DS5-S1/12N-A230-50K1

Duplomatic DS5-S1/12N-A24-50K1

Duplomatic DS5-S1/12N-D00

Duplomatic DS5-S1/10N-D12K1

Duplomatic DS5-S1/10N-D24K1

Duplomatic DS5-S1/11N-A00

Duplomatic DS5-S1/11N-A00

Duplomatic DS5-S1/11N-A110K1

Duplomatic DS5-S1/11N-D00

Duplomatic DS5-S1/11N-D00

Duplomatic DS5-S1/11N-D12K1

Duplomatic DS5-S1/12N-A00

Duplomatic DS5-S1/12N-A00

Duplomatic DS5-S11/11N-D24K1

Duplomatic DS5-S11/12N-D00

Duplomatic DS5-S2/10N-A110-50K1

Duplomatic DS5-S2/10N-A230-50K1

Duplomatic DS5-S2/10N-D00

Duplomatic DS5-S2/10N-D12K1

Duplomatic DS5-S2/10N-D24K1