Sensor Datalogic - Cảm biến Datalogic
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Cảm biến Datalogic Made in Italy Tại Việt Nam : Cảm biến Datalogic, Sensor Datalogic, Cảm biến màu Datalogic, Cảm biến quang Datalogic, Cảm biến ánh sáng Datalogic, Cảm biến áp suất Datalogic, Cảm biến tiệm cận Datalogic, Cảm biến tính từ Datalogic, Đại lý Cảm biến Datalogic, Nhà cung cấp cảm biến Datalogic, Nhà phân phối cảm biến Datalogic, Đại lý phân phối Datalogic

Datalogic cung cấp phạm vi cảm biến rộng nhất cho các mục đích phổ biến và ứng dụng, chẳng hạn như cảm biến màu sắc, độ tương phản và phát quang, cảm biến ngã ba để phát hiện nhãn, cũng như các thiết bị để đo chiều và khoảng cách.

Model : Cảm biến Datalogic
Datalogic MATRIX 210 214-100

Datalogic TL46-WL-815

Datalogic S50-PA-2-T01-PP

Datalogic DL SR2-01 24

Datalogic S10-5-C30-72

Datalogic IS-12-D1-S2

Datalogic TC1100-1100

Datalogic DS50 AF-211

Datalogic S50-ML-5-F01-PP

Datalogic LDu-015

Datalogic S50-PA-5-B01-PP

Datalogic US30-PR-5-N13-OH

Datalogic DS2100-1110

Datalogic S50-PH-5-G00-XG

Datalogic S5-1-A2-10

Datalogic TLU-415C

Datalogic TL46-W-815G

Datalogic S50-PA-5-B01-NN

Datalogic IS-40-Y6-S3

Datalogic DS2100N-1210

Datalogic TL10-011

Datalogic S90-MA-5-N03-PH

Datalogic S3Z-PR-2-M01-NL

Datalogic S50-PL-5-C01-PP

Datalogic DS6300-105-012

Datalogic S50-MA-5-C01-PP

Datalogic S50-PA-2-C10-NN

Datalogic S6-5-M25

Datalogic S5-5-G8-05

Datalogic OF-36-ST-20

Datalogic S3S-B2 DL

Datalogic S50-PA5-B01PP

Datalogic DS6500-200-010

Datalogic DL910 DL910-61

Datalogic S41-2-C-N

Datalogic S6-1-A6

Datalogic F30I-111 HI-RES

Datalogic S6-5-C200

Datalogic TLµ-111

Datalogic S5-5-A2-88

Datalogic ET3-5-C15

Datalogic ET3-5-C70

Datalogic ET3-0341

Datalogic S50-PA-5-B01-NN

Datalogic DS2-05-07-060-JV

Datalogic S5-1-C8-15-D1

Datalogic IS-12-H1-S2

Datalogic DS2100N-1200

Datalogic S5-5-A4-30

Datalogic SDS10-5-M12.32

Datalogic SR31-0

Datalogic TLB0-011

Datalogic SG2-30-030-OO-X

Datalogic TLB0-011

Datalogic SG2-30-030-OO-X

Datalogic S1-1-Z

Datalogic S5-5-C8-70-D1

Datalogic SDS5-5-M10-70

Datalogic S15-PA-2-C00-PK

Datalogic DS2-05-07-060-JV

Datalogic DS2100N-1400

Datalogic ET3-5-C15

Datalogic S3T-R-C50