Dịch vụ tư vấn luật pháp thường xuyên khác với giải đáp luật pháp theo từng vụ việc ra sao?

Dịch vụ giải đáp luật pháp theo từng vụ việc là hình thức trả lời luật pháp theo từng vụ việc, từng buộc...