công ty cổ phần đầu cơ Sencoinex, là đơn vị chủ quản của sàn phân phối tài sản số Sencoinex (là sàn giao dịch tập hợp Centralized) được thành lập tại Việt Nam với nguồn vốn Trước tiên hơn 1 triệu USD...