Hiện nay đã có quy định đối với xe ô tô, xe cơ giới hiện nay cần có trách nhiệm mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân và người tham gia giao thông. Dưới đây là một số nguyên tắc tham gia bao hiem xe o to bat buoc bạn đọc hãy tham khảo nhé!


Một số nguyên tắc tham gia bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

- Chủ xe ô tô không được đồng thời tham gia hai hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc trở lên cho cùng một xe cơ giới.

- Chủ xe ô tô tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam cần phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới theo các quy định cụ thể tại Thông tư này cùng các quy định khác của pháp luật có liên quan đến vấn đề này

- Bên cạnh việc tham gia hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới thì chủ xe có thể thoả thuận, thống nhất với công ty bảo hiểm để tham gia hợp đồng bảo hiểm vật chất tự nguyện.

- Doanh nghiệp bảo hiểm được quyền chủ động bán bảo hiểm bắt buộc ô tô - trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới các hình thức sau: thông qua đại lý, môi giới bảo hiểm; bán trực tiếp; và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật

- Đối với những trường hợp bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thông qua đại lý bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Công ty bảo hiểm không được sử dụng đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm đó chấp thuận bằng văn bản và công ty bảo hiểm cần phải có trách nhiệm đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo đúng quy định.