Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Popo emoticons
 • :plaster:
  Beat Plaster
  Beat Plaster
 • :D
  Big Smile
  Big Smile
 • :sure:
  Sure
  Sure
 • :nosebleed:
  Nosebleed
  Nosebleed
 • :shy:
  Shy
  Shy
 • :canny:
  Canny
  Canny
 • :oh:
  Oh
  Oh
 • :doubt:
  Doubt
  Doubt
 • :boss:
  Boss
  Boss
 • :brick:
  Brick
  Brick
 • :cry2:
  Cry
  Cry
 • :go:
  Go
  Go
 • :angry2:
  Angry
  Angry
 • :beatbrick:
  Beat Brick
  Beat Brick
 • :shot:
  Beat Shot
  Beat Shot
 • :kiss:
  Sweet Kiss
  Sweet Kiss
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :surrender:
  Surrender
  Surrender
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :stick:
  Burn Joss Stick
  Burn Joss Stick
 • :shock:
  Shock
  Shock
 • :byebye:
  Byebye
  Byebye
 • :dribble:
  Dribble
  Dribble
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :haha:
  Haha
  Haha
 • :confuse:
  Confuse
  Confuse
 • :embarrassed:
  Embarrassed
  Embarrassed
 • :sunglasses:
  Sunglasses
  Sunglasses
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :hellboy:
  Hell Boy
  Hell Boy
 • :choler:
  Choler
  Choler
 • :misdoubt:
  Misdoubt
  Misdoubt
 • :pudency:
  Pudency
  Pudency
 • :salute:
  Salute
  Salute
 • :nose:
  Nose Bleedding
  Nose Bleedding
 • :love:
  Love
  Love
 • :badsmell:
  Bad Smell
  Bad Smell
 • :aboom:
  After Boom
  After Boom
 • :rap:
  Rap
  Rap
 • :vip:
  Vip
  Vip
 • :sweat:
  Sweat
  Sweat
 • :amazed:
  Amazed
  Amazed
 • :adore:
  Adore
  Adore
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sexy:
  Sexy
  Sexy
 • :cry:
  Cry
  Cry
 • :baffle:
  Baffle
  Baffle
 • :dreaming:
  Still Dreaming
  Still Dreaming
 • :beauty:
  Beauty
  Beauty
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :sogood:
  So Good
  So Good
 • :funny:
  Funny
  Funny
 • :kool:
  Cool
  Cool
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :ops:
  Ops
  Ops
 • :spiderman:
  Spiderman
  Spiderman
 • :sosad:
  Too Sad
  Too Sad
 • :what:
  What
  What
 • :look_down:
  Look Down
  Look Down
 • :unhappy:
  Unhappy
  Unhappy
 • :tire:
  Tire
  Tire
 • :waaaht:
  Waaaht
  Waaaht
Liên hệ quảng cáo
Email: thoigia24h@gmail.com
Hotline:0964 04 88 17

SEO by vBSEO