Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Motor Marathon Tại Việt Nam dùng sử dụng cho các nhà máy thủy sản, công nghiệp tại việt nam như : Motor Marathon, Động cơ Marathon, Động cơ AC Marathon, Motor AC Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà phân phối Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Motor Marathon 056C17F2052

Motor Marathon 5KC32GN19X

Motor Marathon 5KCR48WN0292

Motor Marathon 5KCR49TN2139U

Motor Marathon 056B34F5322

Motor Marathon 145TBFR5334

Motor Marathon 182TBFR5326

Motor Marathon 182TBFR5301

Motor Marathon 145TBFR5301

Motor Marathon 145TBFR5302

Motor Marathon 184TBFW17044

Motor Marathon 184TBFW7701

Motor Marathon 184TBFW7726

Motor Marathon 213TBFW7026

Motor Marathon 213TBFW7001

Motor Marathon 215TBFW7026

Motor Marathon 5KC32GN19

Motor Marathon 5KC49MN6061

Motor Marathon 5KH33FN85X

Motor Marathon 5KH33FN85

Motor Marathon 5KC35MN43X

Motor Marathon 056C17F2049

Motor Marathon 5KCR46JN0089

Motor Marathon 5KC35MN43

Motor Marathon 5KC49PN6062

Motor Marathon 056C34F5307

Motor Marathon 056C34F5327

Motor Marathon 5KCR46MN0094

Motor Marathon 5KC42GN0014X

Motor Marathon 056C17F2051

Motor Marathon 5KC42GN0014

Motor Marathon 5KC37RN35

Motor Marathon 5KC49UN6065

Motor Marathon 056C34F5309

Motor Marathon 056C34F5308

Motor Marathon 5KCR49PN0101

Motor Marathon 5KC46PN0015X

Motor Marathon 056C17F5308

Motor Marathon 5KC46PN0015

Motor Marathon 5KCR48WN6066

Motor Marathon 143TBFR5376

Motor Marathon 056C34F5310

Motor Marathon 5KC49NN2130X

Motor Marathon 056C34F5311

Motor Marathon 5KC49NN2130Y

Motor Marathon 5KC49TN0034

Motor Marathon 5KCR49UN0108

Motor Marathon 056C17F5311

Motor Marathon 5KC49TN0034X

Motor Marathon 5KC49TN0033

Motor Marathon 056B34F5321

Motor Marathon 056B34F5320

Motor Marathon 143TBFR5301

Motor Marathon 056B17F5302

Motor Marathon 5KCR48WN0273

Motor Marathon 5KCR48WN0273X

Motor Marathon 145TBFR5327

Motor Marathon 215TBFW7001

Motor Marathon 215TBFW7027

Motor Marathon 5KH32EN124

Motor Marathon 5KC32GN25

Motor Marathon 5KC49MN6063

Motor Marathon 5KC33FN31

Motor Marathon 5KCR46JN0088

Motor Marathon 5KC35MN73

Motor Marathon 056C34F5322

Motor Marathon 5KC36LN166X

Motor Marathon 5KCR46MN0093

Motor Marathon 5KC42GN0018X

Motor Marathon 5KC42GN0018

Motor Marathon 5KC49UN6067

Motor Marathon 056C34F5323

Motor Marathon 5KCR49PN0100

Motor Marathon 5KC46PN0032

Motor Marathon 056C34F5324

Motor Marathon 5KC49NN2133X

Motor Marathon 5KCR49UN0107

Motor Marathon 5KC49TN0035

Motor Marathon 5KC49SN2158

Motor Marathon 5KC49SN2156X

Motor Marathon 5KCR48WN0294

Motor Marathon 056B34F5319

Motor Marathon 5KCR49TN2155T

Motor Marathon 5KCR46JN0087X

Motor Marathon 5KCR46JN0087Y

Motor Marathon 056C17F5358

Motor Marathon 5KC35MN145

Motor Marathon 5KC36LN144

Motor Marathon 5KC36LN144X

Motor Marathon 5KCR46MN0055Y

Motor Marathon 5KCR46MN0055X

Motor Marathon 056C17F5912

Motor Marathon 5KC42GN0066

Motor Marathon 5KCR49PN0099Y

Motor Marathon 5KCR49PN0099X

Motor Marathon 056C17F5913

Motor Marathon 5KC49PN0283

Motor Marathon 5KCR49WN6078

Motor Marathon 5KC49NN2132X

Motor Marathon 5KCR49UN0106Y

Motor Marathon 5KCR49UN0106X

Motor Marathon 5KC49TN0067

Motor Marathon 056C17F5914

Motor Marathon 056B34F5324

Motor Marathon 056B17F5584

Motor Marathon 145TBFR5337

Motor Marathon 145TBFR5305

Motor Marathon 056B17F5319

Motor Marathon 145TBFR5306

Motor Marathon 184TBFW7041

Motor Marathon 184TBFW7034