Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền Hộp số Rossi của ITALY Tại Việt Nam như : Hộp số Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số xoắn ốc Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Động cơ điện Rossi, Rossi được sản xuất Tại ITALY chất liệu làm 100% thép nguyên chất , Hộp số Rossi Đang được Rất nhiều Các Nhà máy công nghiệp tin cậy và sử dụng trên toàn thế giới ở Việt Nam Công ty chúng tôi rất hân hạnh được làm đại diện Rossi

Đại lý Hộp số Rossi

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 A

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 80 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 81 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 A

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 63 B

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 81 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 80 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 81 - 71 B

Hộp số Rossi MR 4I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 64 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 63 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 71 B

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 3I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 3I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 50 - 71 A

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 2I 40 - 63 C

Hộp số Rossi MR 4I 100 - 80 A

Hộp số Rossi MR 4I 80 - 71 B