Động cơ Electric OMEC
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Động cơ - Motor OMEC Tại Việt Nam như : Động cơ Electric OMEC, Motor Electric OMEC, Động cơ giảm tốc OMEC, Động cơ bánh răng OMEC, Động cơ điện OMEC, Động cơ Motor OMEC, Đại lý Động cơ OMEC, Đại lý phân phối Động cơ OMEC, Nhà cung cấp Động cơ OMEC, Nhà phân phối Động cơ OMEC

OMEC MOTORS Được thành lập vào năm 1937, hoạt động kinh doanh cốt lõi của PEJA Group luôn bao gồm thương mại quốc tế về đầu tư vốn, thiết bị, linh kiện điện, nguyên liệu thô, hóa chất và FMCG.

Trong nhiều thập kỷ, PEJA đã có mặt ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Cho đến cuối thập niên 80, các thị trường chính là các nước Đông Âu và cộng sản. Ngày nay, Tập đoàn PEJA được chia thành bốn bộ phận.

Model Động cơ OMEC
Động cơ OMEC OMT2 56K2

Động cơ OMEC OMT2 63K2

Động cơ OMEC OMT2 71K2

Động cơ OMEC OMT2 80K2

Động cơ OMEC OMT2 90S2

Động cơ OMEC OMT2 100L2

Động cơ OMEC OMT2 112M2

Động cơ OMEC OMT2 132S2

Động cơ OMEC OMT2 132Sx2

Động cơ OMEC OMT2 160M2

Động cơ OMEC OMT2 160Mx2

Động cơ OMEC OMT2 160L2

Động cơ OMEC OMT2 56K4

Động cơ OMEC OMT2 63K4

Động cơ OMEC OMT2 71K4

Động cơ OMEC OMT2 80K4

Động cơ OMEC OMT2 90S4

Động cơ OMEC OMT2 100L4

Động cơ OMEC OMT2 100Lx4

Động cơ OMEC OMT2 112M4

Động cơ OMEC OMT2 132S4

Động cơ OMEC OMT2 132M4

Động cơ OMEC OMT2 160M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 90S2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 100LX4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 90S4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 100L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 90S6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 100L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 80G2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 90L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 80G4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 132M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 160L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 160L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280S2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 132MX6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355My6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 160M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280S2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 112M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 112M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315L6

Động cơ OMEC OMTR1-IE3 280M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355LX2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280S4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315S2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 160L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315Lx6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200LX2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280S4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 160M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 132S4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 132M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315LX2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 100L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 280M6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225M2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L6

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 200L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 180L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 355L4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 100L2

Động cơ OMEC OMT1-IE3 250M4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 225S4

Động cơ OMEC OMT1-IE3 315S6