Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Caproni Tại VIệt Nam như : Bơm Caproni, Bơm thủy lực Caproni, Bơm bánh răng Caproni, Bơm ly tâm Caproni, Bơm trục vít Caproni, Nhà cung cấp Bơm Caproni, Nhà phân phối Bơm Caproni, Đại lý Bơm Caproni, Đại lý phân phối Bơm Caproni

Công ty chúng tối là Đại lý ủy quyền Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Encoder, Coupling...

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Caproni 30A42X 1 69

Bơm Caproni 30A46X 1 69

Bơm Caproni 30A50X 1 69

Bơm Caproni 30A55X 1 69

Bơm Caproni 30A60X 1 69

Bơm Caproni 30C 20 X 1 69

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 69

Bơm Caproni 30C 25 X 1 69

Bơm Caproni 30C 28 X 1 69

Bơm Caproni 30C 32 X 1 69

Bơm Caproni 30C 36 X 1 69

Bơm Caproni 30C 42 X 1 69

Bơm Caproni 30C 46 X 1 69

Bơm Caproni 30C 50 X 1 69

Bơm Caproni 30C 55 X 1 69

Bơm Caproni 30C 60 X 1 69

Bơm Caproni 30A20X189

Bơm Caproni 30A22,5X 1 89

Bơm Caproni 30A25X 1 89

Bơm Caproni 30A28X 1 89

Bơm Caproni 30A32X 1 89

Bơm Caproni 30A36X 1 89

Bơm Caproni 30A42X 1 89

Bơm Caproni 30A46X 1 89

Bơm Caproni 30A50X 1 89

Bơm Caproni 30A55X 1 89

Bơm Caproni 30A60X 1 89

Bơm Caproni 30C 20 X 1 89

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 89

Bơm Caproni 30C 25 X 1 89

Bơm Caproni 30C 28 X 1 89

Bơm Caproni 30C 32 X 1 89

Bơm Caproni 30C 36 X 1 89

Bơm Caproni 30C 42 X 1 89

Bơm Caproni 30C 46 X 1 89

Bơm Caproni 30C 50 X 1 89

Bơm Caproni 30C 55 X 1 89

Bơm Caproni 30C 60 X 1 89

Bơm Caproni 30A20X190

Bơm Caproni 30A22,5X 1 90

Bơm Caproni 30A25X 1 90

Bơm Caproni 30A28X 1 90

30A32X 1 90

Bơm Caproni 30A36X 1 90

Bơm Caproni 30A42X 1 90

Bơm Caproni 30A46X 1 90

Bơm Caproni 30A50X 1 90

Bơm Caproni 30A55X 1 90

Bơm Caproni 30A60X 1 90

Bơm Caproni 30C 20 X 1 90

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 90

Bơm Caproni 30C 25 X 1 90

Bơm Caproni 30C 28 X 1 90

Bơm Caproni 30C 32 X 1 90

Bơm Caproni 30C 36 X 1 90

Bơm Caproni 30C 42 X 1 90

Bơm Caproni 30C 46 X 1 90

Bơm Caproni 30C 50 X 1 90

Bơm Caproni 30C 55 X 1 90

Bơm Caproni 30C 60 X 1 90

Bơm Caproni 30A20X197

Bơm Caproni 30A22,5X 1 97

Bơm Caproni 30A25X 1 97

Bơm Caproni 30A28X 1 97

Bơm Caproni 30A32X 1 97

Bơm Caproni 30A36X 1 97

Bơm Caproni 30A42X 1 97

Bơm Caproni 30A46X 1 97

Bơm Caproni 30A50X 1 97

Bơm Caproni 30A55X 1 97

Bơm Caproni 30A60X 1 97

Bơm Caproni 30C 20 X 1 97

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 97

Bơm Caproni 30C 25 X 1 97

Bơm Caproni 30C 28 X 1 97

Bơm Caproni 30C 32 X 1 97

Bơm Caproni 30C 36 X 1 97

Bơm Caproni 30C 42 X 1 97

Bơm Caproni 30C 46 X 1 97

Bơm Caproni 30C 50 X 1 97

Bơm Caproni 30C 55 X 1 97

Bơm Caproni 30C 60 X 1 97

Bơm Caproni 30A20X198

Bơm Caproni 30A22,5X 1 98

Bơm Caproni 30A25X 1 98

Bơm Caproni 30A28X 1 98

Bơm Caproni 30A32X 1 98

Bơm Caproni 30A36X 1 98

Bơm Caproni 30A42X 1 98

Bơm Caproni 30A46X 1 98

Bơm Caproni 30A50X 1 98

Bơm Caproni 30A55X 1 98

Bơm Caproni 30A60X 1 98

Bơm Caproni 30C 20 X 1 98

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 98

Bơm Caproni 30C 25 X 1 98

Bơm Caproni 30C 28 X 1 98

Bơm Caproni 30C 32 X 1 98

Bơm Caproni 30C 36 X 1 98

Bơm Caproni 30C 42 X 1 98

Bơm Caproni 30C 50 X 1 98

Bơm Caproni 30C 55 X 1 98

Bơm Caproni 30C 60 X 1 98

Bơm Caproni 30A20X237

Bơm Caproni 30A22,5X 237

Bơm Caproni 30A25X 237

Bơm Caproni 30A28X 237

Bơm Caproni 30A32X 237

Bơm Caproni 30A36X 237

Bơm Caproni 30A42X 237

Bơm Caproni 30A46X 237

Bơm Caproni 30A50X 237

Bơm Caproni 30A55X 237

Bơm Caproni 30A60X 237

Bơm Caproni 30C 20 X 237

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 237

Bơm Caproni 30C 25 X 237

Bơm Caproni 30C 28 X 237

Bơm Caproni 30C 32 X 237

Bơm Caproni 30C 36 X 237

Bơm Caproni 30C 42 X 237

Bơm Caproni 30C 46 X 237

Bơm Caproni 30C 50 X 237

Bơm Caproni 30C 55 X 237

Bơm Caproni 30C 60 X 237

Bơm Caproni 30A32X 274

Bơm Caproni 30A55X 274

Bơm Caproni 30C32X 274

Bơm Caproni 30C55X 274

Bơm Caproni 30A20X300

Bơm Caproni 30A22,5X 300

Bơm Caproni 30A25X 300

Bơm Caproni 30A28X 300

Bơm Caproni 30A32X 300

Bơm Caproni 30A36X 300

Bơm Caproni 30A42X 300

Bơm Caproni 30A46X 300

Bơm Caproni 30A50X 300

Bơm Caproni 30A55X 300

Bơm Caproni 30A60X 300

Bơm Caproni 30C 20 X 300

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 300

Bơm Caproni 30C 25 X 300

Bơm Caproni 30C 28 X 300

Bơm Caproni 30C 32 X 300

Bơm Caproni 30C 36 X 300

Bơm Caproni 30C 42 X 300

Bơm Caproni 30C 46 X 300

Bơm Caproni 30C 50 X 300

Bơm Caproni 30C 55 X 300

Bơm Caproni 30C 60 X 300

Bơm Caproni 30A20X337

Bơm Caproni 30A22,5X 3 37

Bơm Caproni 30A25X 3 37

Bơm Caproni 30A28X 3 37

Bơm Caproni 30A32X 3 37

Bơm Caproni 30A36X 3 37

Bơm Caproni 30A42X 3 37

Bơm Caproni 30A46X 3 37

Bơm Caproni 30A50X 3 37

Bơm Caproni 30A55X 3 37

Bơm Caproni 30A60X 3 37

Bơm Caproni 30C 20 X 3 37

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 3 37

Bơm Caproni 30C 25 X 3 37

Bơm Caproni 30C 28 X 3 37

Bơm Caproni 30C 32 X 3 37

Bơm Caproni 30C 36 X 3 37

Bơm Caproni 30C 42 X 3 37

Bơm Caproni 30C 46 X 3 37

Bơm Caproni 30C 50 X 3 37

Bơm Caproni 30C 55 X 3 37

Bơm Caproni 30C 60 X 3 37