Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Động cơ Marathon Tại Việt Nam như : Motor Marathon, Motor AC Marathon, Động cơ AC Marathon, Motor giảm tốc Marathon, Nhà cung cấp Motor Marathon, Nhà phân phối Motor Marathon, Đại lý Motor Marathon, Đại lý phân phối Motor Marathon

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Motor Marathon 5KH32DN5587X

Motor Marathon 056T17F15660

Motor Marathon 5K42HN4034

Motor Marathon 5KH36MNA445X

Motor Marathon 056T17F15658

Motor Marathon 048S17D2042

Motor Marathon 056T17D3304

Motor Marathon 056T17F5322

Motor Marathon 5K49SN2184

Motor Marathon 5K36PNB116

Motor Marathon 056C17G15526

Motor Marathon 5K48TN2181

Motor Marathon 5KC35MN73

Motor Marathon 5KCR48TN2650Y

Motor Marathon 056B34D5302

Motor Marathon 056T34F5343

Motor Marathon 5K42HN4128

Motor Marathon 5KCR48UN2653Y

Motor Marathon 145TTGR16037

Motor Marathon 5KH36MNB637X

Motor Marathon 5KCR49TN2139U

Motor Marathon 5K36MN340

Motor Marathon 056C17D5308

Motor Marathon 056C17D2099

Motor Marathon 056C17D2025

Motor Marathon 5KH36JNA769

Motor Marathon 5KC36PNB169X

Motor Marathon 5KH33JNA500S

Motor Marathon 5KCR49UN0108

Motor Marathon 5KH36LNA504

Motor Marathon 5KC49NN2135X

Motor Marathon 056C34F5303

Motor Marathon 5K35MNB114-G

Motor Marathon 5K32GN30

Motor Marathon 056T17D15915

Motor Marathon 056C17F5327

Motor Marathon 5KH33GNA444X

Motor Marathon 056C17G15516

Motor Marathon 056T34F99014

Motor Marathon 048S17D2106

Motor Marathon 048A17O169

Motor Marathon 184TTDB6026

Motor Marathon 5K49NN2180

Motor Marathon 5K49KN4142

Motor Marathon 5KH32FN3122S

Motor Marathon 5K35MNB117

Motor Marathon 056C17W15332

Motor Marathon 145TTFN16046

Motor Marathon 145TTDR5401

Motor Marathon 056B34F5327

Motor Marathon 056B34F5326

Motor Marathon 056T17F15677

Motor Marathon 184TTFS6501

Motor Marathon 182TTFB6028

Motor Marathon 184TTFCD6001

Motor Marathon 056T34F15600

Motor Marathon 5KC49PN0162

Motor Marathon 145TTFR13002

Motor Marathon 182TTDB6032

Motor Marathon 5KCR39UN2512X

Motor Marathon 145TTDR6029

Motor Marathon 056C17F5322

Motor Marathon 5KC49PN6051

Motor Marathon 5KH32DN5597X

Motor Marathon 5KC49PN0155

Motor Marathon 056T34F99028

Motor Marathon 145TTDR6133

Motor Marathon 048A11O1674

Motor Marathon 5KH32FN5598X

Motor Marathon 5KC49NN2132X

Motor Marathon 5KC49MN2049Y

Motor Marathon 5KC49PN0164X

Motor Marathon 5KCR49PN0492S

Motor Marathon 182TTDW7412

Motor Marathon 056T17D3302

Motor Marathon 056B17D56

Motor Marathon 5K49MN4620

Motor Marathon 143TTDR6052

Motor Marathon 048A11O885

Motor Marathon 056C17D2073

Motor Marathon 5KH32ENA443X

Motor Marathon 5KCR49SN0150X

Motor Marathon 056T34D5364

Motor Marathon 048A11O251

Motor Marathon 048S17D2089

Motor Marathon 056T17F5321

Motor Marathon 5KC49NN2050Y

Motor Marathon 5KC39SN2812X

Motor Marathon 5KH32GNB815X

Motor Marathon 048S17D997

Motor Marathon 056C17W15327

Motor Marathon 048S17D2105

Motor Marathon 5KH32FNA611

Motor Marathon 5K49PN4113

Motor Marathon 056T17DRR70023A1

Motor Marathon 145TBDR5337

Motor Marathon 056T17D3301

Motor Marathon 056C17G15525

Motor Marathon 5K33FN41

Motor Marathon 5K37MN3543

Motor Marathon 5KCR49WN0270T

Motor Marathon 182TCDW7026

Motor Marathon 056T17D3306

Motor Marathon 056C17F5321

Motor Marathon 5KC49GN0022X

Motor Marathon 5K38RN30

Motor Marathon 5KH32GNB812X

Motor Marathon 5KC39RN44X

Motor Marathon 5KH32GNB811AX

Motor Marathon 056B34D2029

Motor Marathon 056B17T20

Motor Marathon 182TTDW6030

Motor Marathon 056T17DRR70011A1

Motor Marathon 056C17D2072

Motor Marathon 5K49KN4124

Motor Marathon 056C34D2106

Motor Marathon 145TBDR5345

Motor Marathon 5KCP35KNB057S

Motor Marathon 145TTGR16040

Motor Marathon 048A11O1097

Motor Marathon 5KCR48UN2654Y

Motor Marathon 056T17D3308

Motor Marathon 056S17D2062

Motor Marathon 056C17W15326

Motor Marathon 5KH32FN3123X

Motor Marathon 5KH32DNA612X

Motor Marathon 5KCP36NNB670U

Motor Marathon 5KH39QN5528X

Motor Marathon 056C17G15523

Motor Marathon 048A11O699

Motor Marathon 5KH39QN9537X

Motor Marathon 5KC39QN3220X

Motor Marathon 5K48TN2182

Motor Marathon 5KC46JN0002X

Motor Marathon 056T17F15657

Motor Marathon 056H17T2017

Motor Marathon 5KC37FN71X

Motor Marathon 056T17DRR70010A1

Motor Marathon 056C17D5346

Motor Marathon 5K36JN56

Motor Marathon 5KC33MN2889X

Motor Marathon 5KH35MN132S

Motor Marathon 5KC46LN0158

Motor Marathon 056T34D5365

Motor Marathon 5KCP33GNA471S

Motor Marathon 5KC39HN2501BX

Motor Marathon 056C17W15333

Motor Marathon 056C17E5314

Motor Marathon 5KH37PNA479X

Motor Marathon 056T17G15551

Motor Marathon 048S17D2104

Motor Marathon 5KH32FN5586X

Motor Marathon 048A17O2006

Motor Marathon 5KC39EN2500BX

Motor Marathon 5KC46LN0254X

Motor Marathon 056S17E15501

Motor Marathon 5KH39QN5508X

Motor Marathon 5K36JN57

Motor Marathon 5KC36MN27X

Motor Marathon 056C17F5311

Motor Marathon 5KC33MN2555BX

Motor Marathon 5KCR49TN2164T

Motor Marathon 143TTDR6027

Motor Marathon 184TTDW6031

Motor Marathon 5KC49MN2043Y

Motor Marathon 145TTDR6132

Motor Marathon 056C17F5351

Motor Marathon 184TTFW16038

Motor Marathon 182TTFW16030

Motor Marathon 5KH37NNA768

Motor Marathon 182TTFW16038

Motor Marathon 213TCDW7001

Motor Marathon 056T11O5305

Motor Marathon 5KC49TN2141X

Motor Marathon 215TTDBD6026

Motor Marathon 5KCR39SN2891X

Motor Marathon 5KC46LN0252Y

Motor Marathon 184TTDB6007

Motor Marathon 145TCDR5331

Motor Marathon 048A17T2005

Motor Marathon 5K42HN4133

Motor Marathon 56A11O5314

Motor Marathon 182TTDB6026

Motor Marathon 5KH49MN6057S

Motor Marathon 143TCFR5328

Motor Marathon 215TBDW7026

Motor Marathon 048A11T509

Motor Marathon 182TTDW6001

Motor Marathon 184TBDW7026

Motor Marathon 145TTFR16038

Motor Marathon 5K49KN4573A

Motor Marathon 5KH36PN106

Motor Marathon 048A11T2008

Motor Marathon 5KCP35NNA670T

Motor Marathon 048S17D7209

Motor Marathon 213TTDC6026

Motor Marathon 056T8O5306

Motor Marathon 90LT17FH6419

Motor Marathon 048S17T2004

Motor Marathon 5KC49TN0033

Motor Marathon 145TBFR5341

Motor Marathon 056H17T5301

Motor Marathon 056T34F5342

Motor Marathon 056T11O5306

Motor Marathon 056T11D5209

Motor Marathon 5KH32EN66

Motor Marathon 5KH39QN9639T

Motor Marathon 056B34F5333

Motor Marathon 256TTFNA6529

Motor Marathon 5K32GN48

Motor Marathon 5KCR39UN2511X

Motor Marathon 182TBFR5301

Motor Marathon 5KH35LNB164X

Motor Marathon 215TTDC6026

Motor Marathon 5KH46JN0329X

Motor Marathon 048A11O2017

Motor Marathon 182TTTL7034

Motor Marathon 48A11T509

Motor Marathon 5K35JN46

Motor Marathon 5KC49SN2158

Motor Marathon 5KCP39SNB482S

Motor Marathon 5KC38PN2509BX

Motor Marathon 056T17F5348

Motor Marathon 056T17D11047

Motor Marathon 056T17F15666

Motor Marathon 056T11O11001

Motor Marathon 056T17G15612

Motor Marathon 5KC48UN6052

Motor Marathon 056T34F99009

Motor Marathon 056C34G15514

Motor Marathon 215TTGN6526

Motor Marathon 056B34F5328

Motor Marathon 056C17W15334

Motor Marathon 143TTFN16040

Motor Marathon 056T17F15661

Motor Marathon 5KCP36NNB059S

Motor Marathon 056B17D2012

Motor Marathon 056T17G15559

Motor Marathon 056B17F5330

Motor Marathon 5KH32GNB814X

Motor Marathon 5K38PN48

Motor Marathon 048S17D2093

Motor Marathon 182TTDB6007

Motor Marathon 5KC37FN65X-G

Motor Marathon 056T17E15516

Motor Marathon 5KC38SN2510BX

Motor Marathon 056T17D3303

Motor Marathon 5KC33FN4180X

Motor Marathon 5KC49GN0001

Motor Marathon 5K33JNA943B

Motor Marathon 5KC46GN0251

Motor Marathon 5K42GN4619X

Motor Marathon 056C17D5347

Motor Marathon 56C34D2121

Motor Marathon 056C17D2074