Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Casappa của Italy Tại Việt Nam như : Bơm Casappa, Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, Nhà cung cấp Bơm Casappa, Nhà phân phối Bơm Casappa, Đại lý Bơm Casappa, Đại lý phân phối Bơm Casappa

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Caproni 30A42X 1 69

PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.43DO-83E3-LGF / GF-N

PLP30.51DO-83E3-LGF / GF-N

PLP30.61D0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.73DO-83E3-LGG / GF-N

PLP30.22S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.27S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.34S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.38S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.43S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.61S0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.51S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.73S0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.51D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.61D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.27S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.34S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.51S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.61S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP10.1D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.1,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.2D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.2,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.4D0-81E1-LBB / BA-N-EL-FS

PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.8D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.10D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.10DO-81E1-LGD / GD-NEL-81E1

Bơm thủy lực Casappa

PLP20.4D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.6,3D0-82E2-LGD / GD-N-EL

PLP20.7,2DO-82E2-LGD / GD-NEL-FS

PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.9D0-82E2-LGD / GD-N-EL-FS

PLP20.11,2D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.16D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.19DO-82E2-LGE / GD-N-EL-FS

PLP20.20D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.20D0-31S1-LGE / GD-N-EL

PLP20.25D0-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.31,5DO-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.4S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.6,3S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.7,2SO-82E2-LGD / GD-N

PLP20.8S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.11,2S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.14S0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.16S0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.19S0-82E2-LGE / GD-N

PLP20.20S0-82E2-LGE / GD-N

PLP20.25S0-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.31,5S0 82E2-LGE / GD-N

PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-N-EL- 46E2

PLP20.16-82E2-LGE / GD / 10.5-LG D / GD-T6-DN-EL

PLP20.4D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.8D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

PLP20.14DO-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16DO-82E2-LEB / EA-N-EL

PLP20.20D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.25D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.4S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.6,3S0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

PLP20.8S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.9S0-82E2-LEA / EA-EL FS

PLP20.11,2S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.14S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.20S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.25S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16D0-A9P1-HEB / GC-N-2P + EG 3-EB / FG34-N

PLP20.16S0-04S5-ZMD / EA-NL-2P

PLP20.16D0-82P1-HEB / GC-N

PLP30.22D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.27D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.34D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N-FS

PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.43DO-83E3-LGF / GF-N

PLP30.51DO-83E3-LGF / GF-N

PLP30.61D0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.73DO-83E3-LGG / GF-N

PLP30.22S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.27S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.34S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.38S0-83E3-LGF / GF-N

Bơm bánh răng Casappa

PLP30.43S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.61S0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.51S0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.73S0-83E3-LGG / GF-N

PLP30.22D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.27D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.34D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.38D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.51D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.61D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.27S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.34S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.51S0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.61S0-83E3-LED / EB-N-FS

KP20.4D0-82E2-LEA / EA-N

KP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N

KP20.8D0-82E2-LEA / EA-N

KP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N

KP20.14D0-82E2-LEB / EA-N

KP20.16D0-82E2-LEB / EA-N

KP20.20D0-82E2-LEB / EA-N

KP20.25D0-82E2-LEB / EA-N

KP30.27D0-83E3-LED / EB-N

KP30.34D0-83E3-LED / EB-N

KP30.38D0-83E3-LED / EB-N

KP30.43D0-83E3-LED / EB-N

KP30.51D0-83E3-LED / EB-N

KP30.61D0-83E3-LED / EB-N

KP30.73D0-83E3-LEF / ED-N

KP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

KP30.43D0-83E3-LGF / GF-N

KP30.51D0-83E3-LGF / GF-N

KP30.61D0-83E3-LGG / GF-N