1.Chức năng của phòng kinh doanh
– Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề, đúng pháp luật, mang lại hiệu quả cao.

– Xây dựng chiến lược kinh doanh chung của Công ty theo từng giai đoạn: Ngắn hạn – Trung hạn – Dài hạn; công tác tài chính – ngân hàng.

– Thực hiện các chức năng liên quan đến hoạt động cổ phần cổ phiếu của doanh nghiệp

– Theo dõi, hỗ trợ, tổng hợp báo cáo cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của toàn Công ty và của các công ty thành viên, liên kết và các hợp đồng góp vốn liên doanh.

– Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh theo tháng, quý, năm

– Giám sát và kiểm tra chất lượng công việc, sản phẩm của các bộ phận khác nhằm mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ cao.

– Có quyền nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các chiến lược kinh doanh

– Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn đối tác đầu tư liên doanh, liên kết

– Nghiên cứu về thị trường, đối thủ cạnh tranh

– Xây dựng cách chiến lược PR, marketng cho các sản phẩm theo từng giai đoạn và đối tượng khách hàng.

Tham khảo thêm các bài viết sau:

+ bản chất của nhà nước
+ cách xác định kết quả kinh doanh

2. Nhiệm vụ của phòng kinh doanh
– Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch ngân sách hàng năm, kế hoạch công việc của Phòng từng tháng để trình Tổng giám đốc phê duyệt.

– Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Phòng để hoàn thành ngân sách năm, kế hoach công việc của phòng/ban đã được phê duyệt từng thời kỳ.

– Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban điều hành.

– Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; đánh giá hiệu quả các quy trình, quy định này trong thực tế để liên tục cải tiến, giúp nâng cao hoạt động của Công ty.

– Lập báo cáo thống kê, phân tích, đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực trong các kỳ họp giao ban hoặc họp đột xuất gởi UBND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan đúng theo quy định.

Nguồn : https://baocaototnghiep.net/chuc-nan...ng-kinh-doanh/