Cảm biến Selet - Sensor Selet
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Cảm biến Selet Made in Italy Tại Việt Nam : Cảm biến Selet, Sensor Selet, Cảm biến tiệm cận Selet, Cảm biến áp suất Selet, Cảm biến tính từ Selet, Cảm biến nhiệt độ Selet, Đại lý Cảm biến Selet, Nhà cung cấp Cảm biến Selet, Nhà phân phối Cảm biến Selet, Đại lý phân phối Cảm biến Selet

Cảm biến Selet được sinh ra vào năm 1973 tại Torino (Torino) trong thời gian phát triển công nghiệp lớn; nó bắt đầu công việc của mình bằng cách chế tạo các bảng điện tử cho các lĩnh vực điện và điện tử, nhưng sau một năm, cách thức nghiêm ngặt đã được tìm thấy và chúng tôi bắt đầu sản xuất các linh kiện cho các lĩnh vực tự động hóa.

Model : Cảm Biến Selet
SELET B50E187V03C5

SELET B50G122V010

SELET B50G122A010

SELET B50122V010C5

SELET B50122A010C5

SELET B50EG124V010

SELET B50EG124A010

SELET B50E124V010C5

SELET B50E124A010C5

SELET B50G184V010

SELET B50G184A010

SELET B50184V010C5

SELET B50184A010C5

SELET B50EG189V010

SELET B50EG189A010

SELET B50E189V010C5

SELET B50E189A010C5

SELET B50G3010V010

SELET B50G3010A010

SELET B503010V010C5

SELET B503010A010C5

SELET B50EG3015V010

SELET B50EG3015A010

SELET B50E3015V010C5

SELET B50E3015A010C5

SELET B50EN187V03

SELET B50187V03C5

SELET B50EG3010A420

SELET B50E3010A420C5

SELET B50EG188A420

SELET B50E188A420C5

SELET B50QE8060A420

SELET B03EG86PO

SELET B03EN128NC

SELET B03EN128NO

SELET B03EN128PC

SELET B03EN128PO

SELET B03EN1816NC

SELET B03EN1816NO

SELET B03EN1816PC

SELET B03EN1816PO

SELET B03EN3035NC

SELET B03EN3035NO

SELET B03EN3035PC

SELET B03EN3035PO

SELET B03G124NC

SELET B03G124NO

SELET B03G124PC

SELET B03G124PO

SELET B03G1810PO

SELET B03G188NC

SELET B03G188NO

SELET B03G188PC

SELET B03G188PO

SELET B03G3020NC

SELET B03G3020NO

SELET B03G3020PC

SELET B03G3020PO

SELET B03G3025NO

SELET B03G3025PO

SELET B03G6,52NC

SELET B03G6,52NO

SELET B03G6,52PC

SELET B03G6,52PO

SELET B03G6,53NC

SELET B03G6,53NO

SELET B03G6,53PC

SELET B03G6,53PO

SELET B03G82NC

SELET B03G82NO

SELET B03G82PC

SELET B03G82PO

SELET B03G83NC

SELET B03G83NO

SELET B03G83PC

SELET B03G83PO

SELET B03N124NC

SELET B03N124NO

SELET B03N124PC

SELET B03N124PO

SELET B03N188NC

SELET B03N188NO

SELET B03N188PC

SELET B03N188PO

SELET B03N3020NC

SELET B03N3020NO

SELET B03N3020PC

SELET B03N3020PO

SELET B03QE8080NC

SELET B03QE8080NCC4

SELET B03QE8080NO

SELET B03QE8080NOC4

SELET B03QE8080PC

SELET B03QE8080PCC4

SELET B03QE8080PO

SELET B03QE8080POC4

SELET B03QEO4035NSC

SELET B03QEO4035NSCC4

SELET B03QEO4035NSCC5

SELET B03QEO4035PNSC

SELET B03QEO4035PNSCC4

SELET B03QEO4035PNSCC5

SELET B03QEO4035PSC

SELET B03QEO4035PSCC4

SELET B03QEO4035PSCC5

SELET B03QEO4040NSC

SELET B03QEO4040NSCC4

SELET B03QEO4040NSCC5

SELET B03QEO4040PNSC

SELET B03QEO4040PNSCC4

SELET B03QEO4040PNSCC5

SELET B03QEO4040PSC

SELET B03QEO4040PSCC4

SELET B03QEO4040PSCC5

SELET B03QO4025NSC

SELET B03QO4025NSCC4

SELET B03QO4025NSCC5