"Actually…I won a gold medal at the Olympics."
"Wow….That’s…good."


Tôi muốn bày bỏ nhiều hơn nữa! Tôi muốn ăn mừng nhiều hơn nữa! Tuy nhiên, có một vài biến thể của lời khen bằng tiếng Anh, và bạn đã bao giờ cảm thấy rằng "Tôi thực sự muốn bày bỏ bằng nhiều từ hơn!"

Thực hiện một phản ứng thích hợp cũng là một điều cần thiết để nói tốt.

>>> Trung tâm tiếng anh Newstar English Center

Tôi muốn bày tỏ rằng tôi đã đánh giá đúng và hiể