Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý bơm Casappa của Italy Tại Việt Nam như : Bơm thủy lực Casappa, Bơm bánh răng Casappa, Bơm trục vít Casappa, Bơm ly tâm Casappa, Bơm nước Casappa, Bơm điện Casappa, Nhà cung cấp bơm Casappa, Nhà phân phối bơm Casappa, Đại lý bơm Casappa, Đại lý phân phối bơm Casappa

Công ty chúng thôi là Đại lý ủy quyền Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Cảm Biến, Xi lanh, Encoder, Coupling...

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm thủy lực Casappa

CRP01927

WSP20.6.3D0-03S1-L

PLP20.16S0-31-S1-L0C

PLM20.25R

PLP20.16 B0-07S1-L0D

KP40.87-06S8-LMF

KP20.7.2-07S9-LXX

KP40.63D0-06S8-LOG

KP20.23S0-07S5-L0F

PLP30.22D0-04SF-L0F

PLP10.1 DO-30S0-L

PLP30.38D0-04S5-L0G / 0F-N

PLP20.4D0-54B2-LBE

KM20.11.2R0-31S1-L0C / 0C-N

PLP10.2D0-30S0-L0 B / 0A-N-EL-FS

PLP20.20D049S1-LO

PHP20.16D0-03S9-LOF

PLP20-10D0-07S9

HDP35.71D2-04S5-POH / OG-N

PLP10.4D0-81E1-LOB / OA-N-EL

PLM10.6.3B0-C7S0-L0B / 0B-N-EL

WSP20.6.3D0-03S1-L

Bơm bánh răng Casappa

PLP20.16B0-0

PLM20.14S0-46E2-LE

PHP20.16D0-03S9-L0F

PLP20.11.250-82E2-LEA

PLP20.16S3 54B5 LB

PLP30.34-04S5-LOF

PLP10.5 D0-30S0-LOB

KP20.20-03S1-LOD

PHP20.25S0-03S9-HMC

KP30.56SO-07S1

PLP20.16B0-07S1

PLP20.14S007S1LOF

PLP30.82D0-32S5-LOH

PLP20.20D049S1-LO

PLP20.16S0-31-S1-L0C

KM20.11.2R0-31S1-L0C / 0C-N

PHP20.16D0-03S9-L0F

KP20.23S0-07S5-L0F / 0C-N- (ANF)

PHP20.16D0-03S9-LOF / OC-N-EL-AV

KP40.63D0-06S8-LOG / OF-N-CSC

PLP30.38D0-04S5-L0G / 0F-N

PLM20.25R

KP20.20-03S1-LOD / 0C / 20.6.3-L0C

PLP20-10D0-07S9

PLM20.14S0-46E2-LE

PLP30.34-04S5-LOF / OD / 20.8-LOC / OC-DN

WSP20.6.3D0-03S1-L

PHP20.25S0-03S9-HMC / GD-N-EL-FS

PLP20.4D0-54B2-LBE / BC-N-EL FS

PLP10.5 D0-30S0-LOB / OA-V-EL-FS

PLP10.1D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.2D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.2,5D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.3,15D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.1D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.1,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.2D0-81E1-LBB / BA-NELFS

Bơm Casappa PLP10.2,5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP20.4D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.6,3D0-82E2-LGD / GD-N-EL

PLP20.7,2DO-82E2-LGD / GD-NEL-FS

PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.4D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.6,3D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.8D0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

PLP30.22D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.27D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.34D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N-FS

PLP30.38D0-83E3-LGF / GF-N

PLP30.22D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.27D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.34D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.38D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP30.43D0-83E3-LED / EB-N-FS

PLP10.3,15D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.4D0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.5D0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.5,8D0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.6,3D0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.8D0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.10D0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.1S0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.2S0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.2,5 S0-81E1-LGC / GC-N

PLP10.3,15S0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.4 S0-81E1-LGC / GC-NEL

PLP10.5S0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.5,8 S0-81E1-LGD

PLP10.6,3S0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.8S0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.10S0-81E1-LGD / GD-NEL

PLP10.10DO-81E1-LGD / GD-NEL-81E1

PLP10.5,8DO-81E1 / 81E1-LGD / GD-N

PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.3,15D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.4D0-81E1-LBB / BA-N-EL-FS

PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.5D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NELFS

PLP10.6,3D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.8D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP10.10D0-81E1-LBB / BA-NEL

PLP20.8D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.9D0-82E2-LGD / GD-N-EL-FS

PLP20.11,2D0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.14D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.16D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.19DO-82E2-LGE / GD-N-EL-FS

PLP20.20D0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.20D0-31S1-LGE / GD-N-EL SAE A

PLP20.25D0-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.31,5DO-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.4S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.6,3S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.7,2SO-82E2-LGD / GD-N

PLP20.8S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.11,2S0-82E2-LGD / GD-NEL

PLP20.14S0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.16S0-82E2-LGE / GD-NEL

PLP20.19S0-82E2-LGE / GD-N

PLP20.20S0-82E2-LGE / GD-N

PLP20.25S0-82E2-LGE / GD-N-EL

PLP20.31,5S0 82E2-LGE / GD-N

PLP20.9D0-82E2-LEA / EA-EL FS

PLP20.11,2D0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

PLP20.14DO-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16DO-82E2-LEB / EA-N-EL

PLP20.20D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.25D0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.4S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.6,3S0-82E2-LEA / EA-N-EL- FS

PLP20.8S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.9S0-82E2-LEA / EA-EL FS

PLP20.11,2S0-82E2-LEA / EA-N-EL-FS

PLP20.14S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.20S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.25S0-82E2-LEB / EA-N-EL-FS

PLP20.16D0-A9P1-HEB / GC-N-2P + EG 3-EB / FG34-N

PLP20.16S0-04S5-ZMD / EA-NL-2P