Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Caproni Tại Việt Nam như : Bơm Caproni, Bơm thủy lực Caproni, Bơm bánh răng Caproni, Bơm khí nén Caproni, Bơm trục vít Caproni, Nhà cung cấp bơm Caproni, Nhà phân phối bơm Caproni, Đại lý bơm Caproni, Đại lý phân phối bơm Caproni

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Cảm biến, Xi lanh, Encoder, Coupling....

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Caproni 30A20X002

Bơm Caproni 30A22,5X002

Bơm Caproni 30A25X002

Bơm Caproni 30A28X002

Bơm Caproni 30A32X002

Bơm Caproni 30A36X002

Bơm Caproni 30A42X002

Bơm Caproni 30A46X002

Bơm Caproni 30A50X002

Bơm Caproni 30A55X002

Bơm Caproni 30A60X002

Bơm Caproni 30C 20 X002

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X002

Bơm Caproni 30C 25 X002

Bơm Caproni 30C 28 X002

Bơm Caproni 30C 32 X002

Bơm Caproni 30C 36 X002

Bơm Caproni 30C 42 X002

Bơm Caproni 30C 46 X002

Bơm Caproni 30C 50 X002

Bơm Caproni 30C 55 X002

Bơm Caproni 30C 60 X002

Bơm Caproni 30A20X013

Bơm Caproni 30A22,5X0 13

Bơm Caproni 30A25X0 13

Bơm Caproni 30A28X0 13

Bơm Caproni 30A32X0 13

Bơm Caproni 30A36X0 13

Bơm Caproni 30A42X0 13

Bơm Caproni 30A46X0 13

Bơm Caproni 30A50X0 13

Bơm Caproni 30A55X0 13

Bơm Caproni 30A60X0 13

Bơm Caproni 30C 20 X0 13

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X0 13

Bơm Caproni 30C 25 X0 13

Bơm Caproni 30C 28 X0 13

Bơm Caproni 30C 32 X0 13

Bơm Caproni 30C 36 X0 13

Bơm Caproni 30C 42 X0 13

Bơm Caproni 30C 46 X0 13

Bơm Caproni 30C 50 X0 13

Bơm Caproni 30C 55 X0 13

Bơm Caproni 30C 60 X0 13

Bơm Caproni 30A25X 136

Bơm Caproni 30A32X 136

Bơm Caproni 30A46X 136

Bơm Caproni 30A50X 136

Bơm Caproni 30C25X 136

Bơm Caproni 30C32X 136

Bơm Caproni 30C46X 136

Bơm Caproni 30C50X 136

Bơm Caproni 30A20X068

Bơm Caproni 30A22,5X0 68

Bơm Caproni 30A25X0 68

Bơm Caproni 30A28X0 68

Bơm Caproni 30A32X0 68

Bơm Caproni 30A36X0 68

Bơm Caproni 30A42X0 68

Bơm Caproni 30A46X0 68

Bơm Caproni 30A50X0 68

Bơm Caproni 30A55X0 68

Bơm Caproni 30A60X0 68

Bơm Caproni 30C 20 X0 68

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X0 68

Bơm Caproni 30C 25 X0 68

Bơm Caproni 30C 28 X0 68

Bơm Caproni 30C 32 X0 68

Bơm Caproni 30C 36 X0 68

Bơm Caproni 30C 42 X0 68

Bơm Caproni 30C 46 X0 68

Bơm Caproni 30C 50 X0 68

Bơm Caproni 30C 55 X0 68

Bơm Caproni 30C 60 X0 68

Bơm Caproni 30A20X068U

Bơm Caproni 30A22,5X0 68U

Bơm Caproni 30A25X0 6U8

Bơm Caproni 30A28X0 68U

Bơm Caproni 30A32X0 68U

Bơm Caproni 30A36X0 68U

Bơm Caproni 30A42X0 68U

Bơm Caproni 30A46X0 68U

Bơm Caproni 30A50X0 68U

Bơm Caproni 30A55X0 68U

Bơm Caproni 30A60X0 68U

Bơm Caproni 30C 20 X0 68U

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X0 68U

Bơm Caproni 30C 25 X0 68U

Bơm Caproni 30C 28 X0 68U

Bơm Caproni 30C 32 X0 68U

Bơm Caproni 30C 36 X0 68U

Bơm Caproni 30C 42 X0 68U

Bơm Caproni 30C 46 X0 68U

Bơm Caproni 30C 50 X0 68U

Bơm Caproni 30C 55 X0 68U

Bơm Caproni 30C 60 X0 68U

Bơm Caproni 30A20X136Y

Bơm Caproni 30A22,5X 136Y

Bơm Caproni 30A25X 136Y

Bơm Caproni 30A28X 136Y

Bơm Caproni 30A32X 136Y

Bơm Caproni 30A36X 136Y

Bơm Caproni 30A42X 136Y

Bơm Caproni 30A46X 136Y

Bơm Caproni 30A50X 136Y

Bơm Caproni 30A55X 136Y

Bơm Caproni 30A60X 136Y

Bơm Caproni 30C 20 X 136Y

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 136Y

Bơm Caproni 30C 25 X 136Y

Bơm Caproni 30C 28 X 136Y

Bơm Caproni 30C 32 X 136Y

Bơm Caproni 30C 36 X 136Y

Bơm Caproni 30C 42 X 136Y

Bơm Caproni 30C 46 X 136Y

Bơm Caproni 30C 50 X 136

Bơm Caproni 30C 55 X 13Y6

Bơm Caproni 30C 60 X 136Y

Bơm Caproni 30A20X163

Bơm Caproni 30A22,5X 1 63

Bơm Caproni 30A25X 1 63

Bơm Caproni 30A28X 1 63

Bơm Caproni 30A32X 1 63

Bơm Caproni 30A36X 1 63

Bơm Caproni 30A42X 1 63

Bơm Caproni 30A46X 1 63

Bơm Caproni 30A50X 1 63

Bơm Caproni 30A55X 1 63

Bơm Caproni 30A60X 1 63

Bơm Caproni 30C 20 X 1 63

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 63

Bơm Caproni 30C 25 X 1 63

Bơm Caproni 30C 28 X 1 63

Bơm Caproni 30C 32 X 1 63

Bơm Caproni 30C 36 X 1 63

Bơm Caproni 30C 42 X 1 63

Bơm Caproni 30C 46 X 1 63

Bơm Caproni 30C 50 X 1 63

Bơm Caproni 30C 55 X 1 63

Bơm Caproni 30C 60 X 1 63

Bơm Caproni 30A20X166

Bơm Caproni 30A22,5X 1 66

Bơm Caproni 30A25X 1 66

Bơm Caproni 30A28X 1 66

Bơm Caproni 30A32X 1 66

Bơm Caproni 30A36X 1 66

Bơm Caproni 30A42X 1 66

Bơm Caproni 30A46X 1 66

Bơm Caproni 30A50X 1 66

Bơm Caproni 30A55X 1 66

Bơm Caproni 30A60X 1 66

Bơm Caproni 30C 20 X 1 66

Bơm Caproni 30C 22 , 5 X 1 66

Bơm Caproni 30C 25 X 1 66

Bơm Caproni 30C 28 X 1 66

Bơm Caproni 30C 32 X 1 66

Bơm Caproni 30C 36 X 1 66

Bơm Caproni 30C 42 X 1 66

Bơm Caproni 30C 46 X 1 66

Bơm Caproni 30C 50 X 1 66

Bơm Caproni 30C 55 X 1 66

Bơm Caproni 30C 60 X 1 66

Bơm Caproni 30A20X169

Bơm Caproni 30A22,5X 1 69

Bơm Caproni 30A25X 1 69

Bơm Caproni 30A28X 1 69

Bơm Caproni 30A32X 1 69

Bơm Caproni 30A36X 1 69